Гурван хүүхэдтэй ганц бие латин эхэд зориулсан энгийн хар бух